ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του DELTA θα λειτουργήσει ως ένα ανοιχτό περιβάλλον για διαδικτυακή εκπαίδευση και συνεργασία μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στον πεδίο της αρχαιολογίας. Η πλατφόρμα θα προσφέρει εκπαιδευτικά και διδακτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και θα υποστηρίξει την ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και εμπειριών, καθώς και συζητήσεις, και ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και στο περιεχόμενο μέσω ανοικτών, συλλογικών ψηφιακών εργαλείων.

The online platform will be developed by the DAISSy research group of Hellenic Open University.

Stay tuned for the e-learning platform to be up and running later in the project!