ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα DELTA θα έχει ως αποτέλεσμα τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη:

  • ενός συνδυασμένου μαθήματος με τίτλο «Ψηφιακή Ανασκαφή», το οποίο θα περιλαμβάνει 4 ενότητες

  • ένα διδακτικό εγχειρίδιο σε 4 γλώσσες (EN, EL, IT, CZ)

  • την ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα του DELTA (οδηγός χρήσης EN, EL, IT, CZ);

  • ένα σύνολο ορθών πρακτικών για την εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων και για τον εκσυγχρονισμό της ανασκαφικής πρακτικής

  • έναν οδηγό με προτάσεις στρατηγικής για μαθήματα σχετικά με την Ψηφιακή Ανασκαφή.