ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα DELTA (Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology) έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός μαθήματος που συνδυάζει τον φυσικό χώρο μιας αρχαιολογικής ανασκαφής με τον ψηφιακό χώρο της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Με αυτό το μάθημα, οι φοιτητές Αρχαιολογίας θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους , και ιδιαίτερα να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα.

Το Πρόγραμμα DELTA είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/KA2 EU (Strategic Partnerships for Higher Education). Συντονιστής του προγράμματος είναι η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Αρχαιολογία και Μουσειολογία, με τον συνδυασμό διδασκαλίας στο αμφιθέατρο, διαδικτυακής αυτό-εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης στην ανασκαφική τεχνική στο πεδίο, με βάση τις γνώσεις και την εξειδίκευση των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων
η εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση ώστε οι μελλοντικοί επαγγελματίες αρχαιολόγοι και ανασκαφείς να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες για την αγορά εργασίας
η ενεργή συμμετοχή φοιτητών, καθηγητών, εκπαιδευτών και ερευνητών στην υλοποίηση του προγράμματος, όπως επιτάσσουν οι προτεραιότητες της Ε.Ε.